SRPŠ Šromotovo informuje

07. 09. 2023     sekce: SRPŠ     autor: Petra Kunovská     tisk: tisk článku

V rámci třídních schůzek 11. 9. 2023 v 16:00 hodin se bude konat Valná hromada SRPŠ Šromotovo v jednotlivých třídách. 

Spolek rodičů a přátel školy finančně podporuje třídy, úspěšné žáky v soutěžích. Veškeré příjmy SRPŠ Šromotovo slouží výhradně žákům naší školy. 

Hlavním zdrojem našich příjmů SRPŠ Šromotovo jsou vaše členské příspěvky. Výše základního členského příspěvku činí 150,- Kč, pokud má rodič ve škole pouze jedno dítě. Na každé další dítě, které má rodič ve škole, pak navýšení o 50,- Kč. Plnou částku 150,- Kč uhraďte ve třídě , kde máte nejmladší dítě. Za starší sourozence prosíme předat  50,- Kč. Prosíme o uhrazení příspěvků v hotovosti do konce října u svých třídních učitelů!!! (NE PŘEVODEM NA ÚČET ŠKOLY, SRPŠ MÁ VLASTNÍ ÚČET.)

Uvítáme také věcné dary a propagační materiály, které použijeme jako odměny pro žáky, do tomboly školního večírku. Můžete přispívat i na konkrétní akce či potřeby té třídy, v níž máte své dítě. Dalšími finančními i věcnými dary můžete přispět kdykoliv osobně nebo prostřednictvím svých dětí u paní učitelky Petry Kunovské.

Věříme, že letos budeme moci opět uspořádat školní večírek, který je také významných zdrojem příjmů.

Předkládáme zprávu o činnosti a hospodaření v minulém školním roce:

Zpráva o činnosti SRPŠ Šromotovo ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 se třídní důvěrníci aktivně zapojili do organizace:

  • Podzimní drakiády pro žáky školy
  • Společenského večírku v Sokolovně pro rodiče a přátele školy

Spolek finančně podpořil třídy při jejich aktivitách a výletech celkovou částkou 57 521,- Kč.. Každá třída čerpala částku 2 000,- Kč. Navíc tradičně SRPŠ přispívá ještě žákům 1. a 9. tříd částkou 50,- Kč na žáka. O čerpání příspěvku v jednotlivých třídách informují rodiče třídní učitelé.

Finančně podpořil spolek některé školní akce a soutěže – školní předmětové soutěže, recitační soutěž, soutěž ve sběru starého papíru, Halloweenský karneval, Mikuláše, sportovní dny… Plně se rozjely také soutěže okresní, krajské a republikové; reprezentantům školy uhradil spolek startovné a cestovné.

SRPŠ zajistilo v červnu pro každou třídu knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč, které třídní učitelé předávají úspěšným žákům s vysvědčením. Podpořil knižními poukázkami úspěšné soutěžící v krajských a vyšších postupových soutěžích a nejlepší autory absolventských prací v devátých třídách.

Zpráva o hospodaření SRPŠ Šromotovo ve školním roce 2022/2023

Příjmy:

Z členských příspěvků

68 100,--

Ze školního večírku

68 621,--

Celkem

136 721,--

     

Výdaje:

Příspěvek třídám na aktivity tříd nebo školní výlety

57 521,--

Knižní poukázky – reprezentace školy v krajských postupových soutěžích + absolventské práce žáků 9. tříd + úspěšní žáci ve všech třídách (500,- Kč / třída)

15 300,--

Sladkosti a drobné odměny na školní akce a soutěže

22 694,--

Cestovné a startovné soutěží

10 639,--

Příspěvek na dopravu na lyžařský kurz pro žáky 5. a 7. tříd

10 500,--

Celkem

116 654,--

Spolek ve školním roce 2022/2023 hospodařil se ziskem 20 067,- Kč. Tento zisk umožní navýšit třídám částku pro jejich třídní výlety a jiné aktivity.

 

Děkujeme za podporu činnosti spolku, přejeme všem příjemný školní rok 2023/2024.

 

Nejčtenější články