Charakteristika školy/GDPR

0          GDPR

Škola zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace

sídlo: Šromotovo náměstí 177, 753 01 Hranice, IČ: 146 181 41, datová schránka: w76mmq2, telefon: 581 659 166, e-mail: srom@zssromotovo.cz

Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz, tel. 777 698 876, úřední dny: pondělí až pátek – 8:00 až 16:00

Směrnice školy na ochranu oznamovatelů je zveřejněna zde.

1          Charakteristika školy

1.1         Úplnost a velikost školy

Škola sdružuje:
  1. Základní škola                  kapacita: 600 žáků                  IZO: 014618141
  2. Školní družina                  kapacita: 180 žáků                  IZO: 120200066
  3. Školní jídelna                   kapacita: 700 strávníků           IZO: 103132562
  4. Mateřská škola                kapacita: 22 žáků                    IZO: 181020459

Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na škole pracuje výchovná poradkyně, preventistka rizikového chování, koordinátor ICT, speciální pedagog a asistenti pedagoga.

Budova školy je umístěna v blízkosti centra města a autobusové zastávky MHD i dalších autobusových spojů (cca 30 % žáků dojíždí z 25 okolních obcí).

Bezpečnost žáků je zajištěna přechodem pro chodce se světelnou signalizací.

Škola je kompletně bezbariérová.

1.2         Vybavení školy

Materiální

Škola je dobře vybavena výpočetní i prezentační technikou, učebnicemi a učebními pomůckami. Žákům i učitelům slouží pro další studium dobře vybavená žákovská i učitelská knihovna.

Prostorové

Areál školy je možné rozdělit do 5 propojených částí – na starou budovu, novou budovu, tělocvičnu, sportovní areál s dětskými herními prvky a dopravní hřiště.

Stará budova slouží žákům 1. stupně a školní družině. Všechny třídy jsou vybaveny školním nábytkem uzpůsobeným tělesným dispozicím dětí. Dále je zde multimediální učebna, učebny s interaktivními tabulemi a s počítači a robotická učebna. V 1. poschodí budovy je umístěna ředitelna, sborovna 1. stupně a kanceláře školy. V přízemí je mateřská škola s kapacitou 22 dětí. V suterénu staré budovy se nachází keramická dílna, která slouží potřebám keramického kroužku a dílny pro výuku praktických činností.

Nová budova disponuje místnostmi kmenových tříd pro žáky 2. stupně a odbornými učebnami pro výuku Fy, Ch, Př, Vv, Hv, cizích jazyků a pracovních činností (cvičná kuchyň). Žákům je k dispozici knihovna. Učitelé využívají společné prostory sborovny 2. stupně a zázemí i v jednotlivých kabinetech. Na 2. stupni je k dispozici i učebna výpočetní techniky a učebny s interaktivními tabulemi.

V nové budově se dále nachází kuchyně a prostorná jídelna. V přízemí jsou vybudovány šatny pro žáky 1. a 2. stupně.

Přechod ze staré budovy do nové je zajištěn výtahem a pohyblivou rampou pro imobilní děti. Celá budova je tak jako jediná škola v Hranicích bezbariérová. Mezi starou a novou budovou se nachází prostorná tělocvična, do které se vchází spojovacím krčkem přímo z budovy. Tělocvična je rozdělena na velkou a malou. K dispozici jsou šatny, sprchy a sociální zařízení.

Spojovacím krčkem se vchází také do sportovního areálu, který je pokryt umělým povrchem a slouží zejména k výuce atletiky.

Pro žáky 1. stupně, především pro školní družinu, je určeno dětské hřiště s dřevěnými průlezkami, skluzavkou a pískovištěm. Mateřská škola má k dispozici vlastní hřiště s herními prvky v prostorách za tělocvičnou. Škola má taktéž k dispozici dopravní hřiště vybavené jízdními koly, odrážedly a šlapadly.

Technické

Jednou z hlavních priorit školy je využití informačních a komunikačních technologií v běžné pedagogické práci.

Škola disponuje nejen počítačovými učebnami, ale pracoviště vybavené PC jsou k dispozici i v učebnách 1. i 2. stupně. Navíc jsou pedagogům a žákům k dispozici učebny s interaktivními tabulemi s ozvučením.

Všechny kabinety a sborovny jsou vybaveny počítači, pedagogové mají k dispozici notebooky. Každý pracovník školy a každý žák má své přístupové heslo do školní počítačové sítě a svou e-mailovou schránku. Sborovny a některé kabinety jsou vybaveny síťovými  tiskárnami.

Škola po technické stránce disponuje vybavenou učebnou dílen, učebnou domácích nauk a keramickou dílnou.

Hygienické

Hygienické vybavení školy je v souladu s příslušnými normami. Většina tříd je již vybavena moderním výškově nastavitelným nábytkem a ekologickými tabulemi. Ve všech třídách jsou v oknech žaluzie.

Na každém patře se nacházejí chlapecké a dívčí toalety. Samozřejmostí je sociální zázemí u tělocvičny (včetně sprch), dětského i dopravního hřiště.  

Pro dodržení pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží pítka na chodbách školy. Pro osvěžení je k dispozici i nápojový automat.

1.3         Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor školy tvoří ředitel, zástupci ředitele, učitelé, učitelky mateřské školy a vychovatelky. Při vzdělávání žáků využíváme služeb asistentů pedagoga. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na 1. stupni.

Pedagogové školy využívají informační technologie běžně ve své pedagogické i nepedagogické práci.

Učitelé neustále zvyšují svůj profesní růst nejen na školeních a odborných seminářích, ale i formou samostudia.

1.4         Charakteristika žáků

Kromě žáků z Hranic navštěvují školu i žáci dojíždějící z okolních obcí (asi 30 % žáků z 25 obcí). Veškeré aktivity školy přizpůsobujeme dopravní dostupnosti žáků.  Školu navštěvují také žáci se zdravotním postižením a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti mají na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován.

Škola je bezbariérová, umožňuje tak vzdělávání i imobilním žákům.

Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím Žákovského parlamentu. Jeho prostřednictvím podávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní aktivity.

1.5         Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování svých dětí. Informace mohou získávat nejen prostřednictvím (elektronických) žákovských knížek, ale i v rámci konzultačních hodin a individuálních konzultací. Také je jim umožněno navštívit školu v době konání různých školních akcí.

Zástupci rodičů jednotlivých tříd tvoří Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Zde se rodiče pravidelně scházejí a pořádají pro žáky celou řadu zajímavých akcí. V šestičlenné školské radě pracuje po dvou zástupcích zřizovatelé, rodičů a pedagogů.

Škola je dlouhodobě aktivně zapojena v projektu Nadace manželů Kellnerových, v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Činnost v rámci projektu je zaměřena zejména na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a pisatelstvá formou vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy cca stovky základních škol v České republice.

V oblasti péče o nadané děti spolupracujeme se společností Svět vzdělání. Zmíněným dětem nabízíme rozšířenou výuku zejména v oblasti cizích jazyků, logického myšlení a robotiky. Nedílnou součástí vzdělávání těchto dětí je výuka matematiky tzv. konstruktivistickou (Hejného) metodou.

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskými kulturními zařízeními města Hranice a dalšími místními či regionálními institucemi. Dále škola spolupracuje s Městskou policií a s Policií ČR, se sborem místních hasičů a DDM, který svým bohatým výběrem kroužků a zájmových činností doplňuje činnost školy.

Pravidelně po dobu celého školního roku spolupracujeme se specializovanými školskými zařízeními.

O dění ve škole dávají žáci a pracovníci školy pravidelně vědět v regionálním tisku, regionální televizi a na webových stránkách školy.

1.6         Mezinárodní spolupráce

Byla navázána spolupráce se slovenskou školou Podzámska 35, Hlohovec, která započala v červnu 2007 na úrovni vedení školy a zástupců učitelů 1. a 2. stupně. Tato spolupráce se velmi dobře rozvíjí i díky finanční podpoře Města Hranice. Spolupráce mezi školami nabízí žákům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, která je zajímají. Také poskytuje příležitost poznávat tradice, kulturní a historické dědictví obou zemí.

1.7         Servisní služby

Mateřská škola

Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání dětí ve věku 3 až 6 let.

Školní družina

Školní družina je důležitým článkem zařazení výchovy mimo vyučování. Hlavním cílem je odpočinek a rekreace žáků, dále také rozvoj zájmové a kulturní činnosti. Plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.

Speciální pedagog

Speciální pedagog je nápomocen při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Asistent pedagoga

V současné době pracují ve škole několik asistentek pedagoga, které byly přiděleny žákům dle jejich potřeb. Jejich práce významně pomáhá těmto žákům zvládnout nároky na ně kladené během výuky a začlenit se do kolektivu třídy.

Knihovna

Žákům i učitelům slouží učitelská knihovna a žákovská knihovna pro 1. a 2. stupeň. Celý knižní fond je zpracován na počítači a pravidelně obnovován dle potřeby. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, zpracovávat informace pro své referáty či další studium.

Jídelna

Důležitou službou pro žáky i učitele je vlastní kuchyně s prostornou jídelnou, protože zabezpečuje zdravé stravování žáků (výběr ze dvou jídel) a zajišťuje dodržování jejich pitného režimu. Strávníci mohou při objednávce jídel a výběru obědů využívat internetovou aplikaci.

Informační a komunikační technologie

Velkou předností školy je vybavení informačními technologiemi, které napomáhají zefektivnit vzdělávání žáků. Rodičovské veřejnosti přibližují život školy webové stránky školy (www.zssromotovo.cz).

Škola je otevřená vůči

  • různým zdrojům informací (internet, media, knihy, volnočasové aktivity, osobnosti)
  • zdrojům nových vyučovacích metod (činnostní vyučování, skupinová práce, dialog, projekty atd.)
  • spolupráci s rodiči a dalšími institucemi – školská rada, SRPŠ, obec, pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení atd.
  • proměnám klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, žákovský parlament)