Zápis z jednání školské rady dne 27.6.2022

29. 06. 2022     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 27. 6. 2022

Zúčastnění: Ing. Lenka Bělíková, PhDr. Vladimír Juračka, Mgr. Michaela Hawigerová, Mgr. Dagmar Janoušková

Omluveni: p. Barbora Keclíková

Nepřítomni: Mgr. Hana Čamborová

Hosté: Mgr. Radomír Habermann

Program:

  1. Projednání úprav Školního vzdělávacího programu (ŠVP)

  2. Diskuse

Pan ředitel R. Habermann informoval o těchto změnách, které nastanou od 1.9.2022:

a) v rámci ČR dochází ke změně výuky informatiky. Nově bude digitální gramotnost získávána i v jiných předmětech, než je informatika, na druhou stranu do informatiky bude zařazena i algoritmizace, programování, práce s roboty. Na organizaci výuky se to projeví tak, že informatika bude již ve 4. ročníku (na úkor hodiny člověk a svět) a digitální gramotnost je rozprostřena do téměř všech předmětů 1. a 2. stupně. Cíleně máme uvedeny výstupy, co by mělo dítě zvládat z digitální gramotnosti i na konci 1. až 3. ročníku, i když v těchto ročnících informatiku žáci nemají.

b) na 2. stupni jsme změnili dotaci hodin českého jazyka, zvýšili jsme ji o hodinu v každém ročníku. Je to v souladu s jednou z priorit školy - posilování čtenářské gramotnosti žáků. Tyto hodiny navíc jsou na úkor dotace jiných předmětů.

c) V 8. a 9. ročníku nově nabízíme žákům výběr z volitelných předmětů ve dvouhodinové dotaci za 14 dní. Tato změna umožní žákům volit předměty dle jejich priorit a zájmů. Cíleně jsme připravili nabídku takových předmětů, aby výuka v nich byla činnostní. Nebudeme tak žáky zahrnovat dalšími informacemi, ale podpoříme jejich manuální, badatelské a tvořivé dovednosti.

V diskusi se členové ptali na zařazení ukrajinských dětí do výuky, na jejich počet ve škole a zapojení do běžné výuky, na výuku českého jazyka.

Do 1. tříd nastoupí po odkladech 53 dětí, děti budou rozděleny do 3 tříd. Daří se postupně zvyšovat počet dětí do třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky – 18 žáků.

V Hranicích 29. 6. 2022                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková