Zápis z jednání školské rady dne 24.4.2017

20. 07. 2017     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Zápis ze schůzky Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo  Hranice

Datum schůzky: 24. 4. 2017

Zúčastnění: p. B. Helsnerová, Mgr. M. Raindl, MUDr. Ctirad Polášek, Mgr. M. Kučírková, Mgr. D. Janoušková,

Omluveni: Ing. L. Bělíková

Hosté: Mgr. R. Habermann, p. J. Mrnuštíková, ekonomka školy

Program:

  1. přivítání všech členů a hostů
  2. schvalování dokumentů
  3. informace ředitele školy Mgr. R. Habermanna
  4. diskuse

Všichni členové Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo po prostudování Zprávy o hospodaření za rok 2016 tuto zprávu jednomyslně schválili. Při projednávání Zprávy o hospodaření za rok 2016 sdělil p. ředitel změnu plánu investic na r. 2016. Město Hranice se domnívá, že škola, která má velké investice, musí je primárně hradit ze svých zdrojů (musí je vyčerpat), což se týká všech škol.

Školskou radu zajímá, jaký je koeficient, podle kterého dostávají školy finanční prostředky na svůj provoz. Naše škola má od r. 2010 téměř dvojnásobný počet žáků, přesto objem finančních prostředků zůstává stejný. V letošním roce se dokonce rozpočet snížil. P. ředitel uvedl, že finanční prostředky od města jsou dostačující na provoz školy. Výhradu má však k tomu, že snížení objemu finančních prostředků je zdůvodněno jako úspora za zateplení školy, což platí pro 2 základní školy (ZŠ Šromotovo a ZŠ 1. máje), ale ostatní školy příspěvek snížený nemají (zateplení proběhlo před r. 2010).

ZÁVĚR:  V r. 2018 bude škola požadovat navýšení finančního příspěvku o 200 000,- Kč a nastavení stejných pravidel pro financování všech škol. Navrhujeme provést šetření, které by pomohlo vytvořit pevně daná kritéria pro další roky (např. normativní koeficient podle počtu dětí zaručuje stejné podmínky pro financování všech škol). Je také potřeba rozlišit školy podle toho, zda jsou plátci DPH či nikoliv, protože jinak není možné skutečné porovnání nákladů na spotřebu tepla (ZŠ 1. máje a ZŠ Drahotuše nejsou plátci DPH, naše škola ano).

P. ředitel vysvětlil podstatu problému zákazu parkování před školou, proti kterému se rodiče vyslovili velmi negativně. Školská rada se k problematice parkování vyjadřovala téměř na každé schůzce, bohužel město Hranice žádné kroky neučinilo. Po nehodě před školou, při které byla lehce zraněna žákyně školy, se město Hranice rozhodlo umístit značku zákaz vjezdu z obou přístupových stran. P. ředitel uvedl, že nebyl o této změně dopředu informován, škola navrhovala zákaz stání (průjezdnost chtěla zachovat). Situace se tímto nevyřešila, problém se pouze posunul na Šromotovo náměstí, kde se před osmou hodinou potkávají automobily rodičů, autobusy vezoucí děti do školy a chodci. Školská rada svůj nesouhlas sdělí prostřednictvím MUDr. C. Poláška na schůzce Rady města. Navrhuje průjezdnost z jedné strany zachovat, umístit značku zákaz stání. 

K zápisu dětí do 1. tříd přišlo 76 dětí, naše škola může přijmout maximálně 52 dětí. V příštím školním roce otevřeme dvě 1. třídy, děti jsou vybrány podle předem stanovených kritérií (spádová oblast, sourozenci ve škole, mateřská školka Pastelka). Se zápisem i s kritérii jsou rodiče spokojeni.

V Hranicích 10. 5. 2017                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková

 

Nejčtenější články