Zápis z jednání školské rady dne 24.10.2016

30. 10. 2016     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 24. 10. 2016

Zúčastnění: p. B. Helsnerová, Ing. L. Bělíková, Mgr. M. Kučírková, Mgr. D. Janoušková

Omluveni: MUDr. Ctirad Polášek, Mgr. M. Raindl

Hosté: Mgr. R. Habermann

Program:

 1. Volba předsedy školské rady
 2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2015/2016
 3. Schválení školního řádu
 4. Projednání nového školního vzdělávacího programu
 5. Diskuse
 • Předsedkyní Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice byla 4 hlasovacími lístky zvolena paní Barbora Helsnerová, zástupce rodičů ve školské radě.
 • Při schvalování Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2015/2016 odpovídal p. ředitel na tyto dotazy:
  • počty žáků (odstěhování a přistěhování), uvolnění 1 místa ve školní družině
  • vyučující jazyka německého (vloni p. uč. Šturmová ml. – mateřská, za ni p. uč. Havlíčková, v současnosti učí NJ jen p. uč. Hašová)
  • zájmové útvary na škole – zrušeno plavání, novinářský kroužek a sportovní hry – důvodem byl buď malý zájem žáků, nebo chyběl vedoucí kroužku
  • počet zaměstnanců školy se změnil – noví učitelé – p. uč. Matysková (za mateřskou na 1. stupni), p. uč. Chvatíková a Fraisová (2. stupeň), 1 vyučující 2. stupně odešel, 1 vychovatelka v družině nastoupila za mateřskou (T. Smolová)
  • kázeňské přestupky – zvýšení počtu souvisí s vyšším počtem žáků, vesměs se jedná o porušení školního řádu (zapomínání pomůcek, DÚ, pozdní omlouvání absence, neplnění školních povinností)
  • MAP – vysvětlení této zkratky - Místní akční plán – jsou zde soustředěny aktivity a projekty, které by mohly pomoci školám v našem regionu Hranice do r. 2023 (souvisí s čerpáním financí z EU), naše škola je také zapojena
  • ve zprávě o hospodaření je opět viditelné snižování nákladů na energie (ušetřené prostředky v rámci rozpočtu školy pomáhají na zlepšení prostředí školy – nastavitelné lavice a židle ve všech třídách, nábytek ve třídách apod.)
  • pokles hospodářského výsledku souvisí s nízkým počtem cizích strávníků ve školní jídelně z důvodu vysokého počtu našich strávníků – z této činnosti byl největší výnos pro školu
  • částka 14.000,- Kč byla povinným odvodem za nezaměstnávání zdravotně postižených osob
 • Po projednání všech dotazů byla Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2015/2016 jednomyslně schválena.
 • Školská rada projednala a schválila úpravy ve Školním řádu ZŠ a MŠ Šromotovo, došlo k úpravám zastaralých či nevyhovujících formulací, které zpracovali pedagogičtí pracovníci školy v rámci metodických sdružení. Novinkou, kterou navrhl Žákovský parlament, bude 1 den v týdnu bez mobilu (středa), aby si žáci vyzkoušeli, zda se dají přestávky trávit i jiným způsobem.
 • Schválen byl také nový školní vzdělávací program.
 • Na schůzce nebyli přítomni 2 zastupitelé jmenováni zřizovatelem, proto dotazy směřující na město Hranice nemohly být zodpovězeny. Zastupitelé svou neúčast nesdělili dopředu, proto mohlo být ohroženo i hlasování a schvalování dokumentů. Členové školské rady proto navrhli, aby na pozvánce byly dopředu oznámeny 3 termíny konání schůzky, ze které si zastupitelé přednostně vyberou termín, který jim nejlépe vyhovuje, ostatní členové se jim přizpůsobí. Svou nepřítomnost omluví dopředu p. předsedkyni B. Helsnerové.

V Hranicích 27. 10. 2016                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková

 

Nejčtenější články