Zápis z jednání školské rady 21.9.2020

29. 09. 2020     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky:    21. 9. 2020

Zúčastnění: p. Barbora Keclíková, Ing. Lenka Bělíková, Mgr. Michaela Hawigerová, Mgr. Dagmar Janoušková

Omluveni: Mgr. Hana Čamborová, MUDr. Ctirad Polášek

Hosté: Mgr. Radomír Habermann, Bc. Martina Polláková

Program:

  1. schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020
  2. doplnění Školního a klasifikačního řádu školy
  3. Školní řád mateřské školy
  4. informace zástupců SRPŠ
  5. diskuse

ad 1) Při schvalování Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2019/2020 odpovídal p. ředitel R. Habermann na tyto dotazy:

  • počty přijatých dětí do 1. tříd
  • pořízení konvektomatu do školní jídelny (cena konvektomatu bude dražší oproti ceně loňského roku, protože se pravděpodobně koupí dražší, kvalitnější výrobek). Pořízení konvektomatu bude vázáno na celkovou opravu vzduchotechniky ve školní kuchyni, termín realizace zatím není znám. Zde chtěli členové školské rady učinit dotaz na členy školské rady zvolené za zřizovatele, bohužel nebyli přítomni. Shodli se, že by bylo vhodné, aby se alespoň jeden ze zastupitelů schůzek zúčastňoval, protože jinak chybí vždy jeden článek školské rady (rodiče, učitelé, zřizovatel).
  • zpráva je oproti předchozím školním rokům kratší, je to z důvodu požadavku Komise pro výchovu a vzdělávání na sjednocení obsahu jednotlivých škol.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla jednomyslně schválena.

ad 2) Členové školské rady byli seznámeni s doplněním Školního a klasifikačního řádu, který schválila Pedagogická rada ZŠ a MŠ Šromotovo dne 21.9.2020. Změny se týkají případné distanční výuky, která bude pro žáky povinná. P. ředitel podrobně vysvětlil změny, které se distanční výuky týkají. Rodiče budou mít možnost sledovat v aplikaci Škola Online hodnocení žáků v předmětech, zadání úkolů v případě distanční výuky.

Doplnění Školního a klasifikačního řádu bylo jednomyslně schváleno.

ad 3) Členové školské rady byli seznámeni se Školním řádem mateřské školy, schůzky byla přítomna Bc. Martina Polláková, ředitelka MŠ. Změny se týkají především předškoláků v případě distanční výuky. Pokud je ve školce 50% docházka, nastává distanční výuka.

ad 4) Rodiče žáků 6.B prostřednictvím svých členů ve školské radě sdělují nespokojenost s chováním žáka 6.B, který agresivně napadá ostatní, chová se nevhodně a tím narušuje klima třídy. Pan ředitel přislíbil jednání s třídní učitelkou, na kterém budou řešit tento problém (bude informovat třídního zástupce SRPŠ), další možností je svolání výchovné komise.

Rodiče také na své schůzce zástupců SRPŠ ocenili velmi hezké prostředí nových prostor půdní vestavby, kladně hodnotili klimatizaci a vybavení odborných učeben.

V Hranicích 26. 9. 2020                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková

 

Nejčtenější články