Oznámení pro rodiče a žáky 1. stupně

12. 05. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

MŠMT umožnilo od 25. května svým rozhodnutím návštěvu žáků 1. až 5. ročníku v prostorách školy. Pro ty, kteří mají o návštěvu školy zájem, přinášíme podrobnější informace. Prosíme o jejich důkladné prostudování:

Organizace výuky:

 • organizace výuky a zájmového vzdělávání bude v dále popsané variantě probíhat od pondělí 25. května 2020 do konce června 2020
 • školní den bude rozdělen na dvě části. Od 8 do 12 hodin bude probíhat výchovně vzdělávací část, od 12 hodin nejdéle do 16 hodin bude probíhat zájmové vzdělávání. Tyto aktivity budou probíhat každý pracovní den. Ranní družina nebude organizována!
 • docházka do školy bude dobrovolná, zúčastnit se jí mohou pouze žáci na základě přihlášek podaných zákonnými zástupci do 18.5.2020. Po tomto termínu se nelze k docházce do školy již přihlásit!
 • na základě podaných přihlášek budou vytvořeny maximálně 15 členné skupiny. Při tvorbě skupin se bude přihlížet k příslušnosti žáků k dané třídě, ročníku a také k tomu, dokdy bude žák využívat odpolední zájmovou činnost.
 • vzhledem k tomu, že z rozhodnutí MŠMT nelze skupiny spojovat či promíchávat, negarantujeme, že děti budou učit jejich kmenoví učitelé, případně že je budou mít jejich kmenové vychovatelky
 • každou skupinu povedou dva pedagogičtí pracovníci školy (učitelé 1. a 2. stupně, asistenti pedagoga, vychovatelky), jeden v době od 8 do 12 hod, druhý od 12 do nejdéle 16 hodin
 • zařazení do skupin, přidělení učebny a přidělení pedagogové budou zveřejněni do 20.5.2020 na webu školy. Změny ve složení skupin nebudou možné.
 • obědy budou zajištěny!
 • při výuce budou dodržována pravidla zveřejněná MŠMT, např. organizace výuky bude zajištěna tak, aby se žáci jednotlivých skupin nesetkávali ve společných prostorách

Povinnosti žáka, který bude docházet do školy:

 • žák nesmí vykazovat žádný z příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu). Žákovi s těmito příznaky nebude umožněno vzdělávání v učební skupině.
 • žák musí dodržovat pravidla zveřejněná MŠMT, zejména musí dodržovat zakrytí úst a nosu rouškou ve všech společných prostorách školy (chodby, schodiště, toalety apod.). a dodržování dvoumetrových rozestupů. Ve třídě se řídí pokyny pedagoga ohledně nošení roušky.
 • každý žák musí mít s sebou minimálně dvě vlastní roušky a sáček na její případné odložení
 • žákovi, který nebude při vstupu vybaven rouškou, nebude umožněn přístup do školy
 • žákovi, který nebude dodržovat určená hygienická pravidla, nebude umožněna docházka do školy. O této skutečnosti bude zákonný zástupce informován.
 • žákovi bude umožněn vstup do školy od 7:30 hodin, bez návštěvy šatny, tj. bez přezutí  se odebere do přidělené třídy, kde setrvá do příchodu vyučujícího. V každé lavici může sedět maximálně jeden žák. Je vhodné přicházet ke škole až po 7:30 hodině, tj. v době, kdy je budova školy již otevřena.
 • žáci se přezouvají u své přidělené učebny
 • po příchodu do školy je žák povinen si omýt ruce. K dispozici bude teplá voda a tekuté mýdlo a dezinfekční prostředky. Toto bude umístěno u vstupu do školy, v každé třídě, před školní jídelnou a na toaletách.
 • pohyb po společných prostorách bude omezen jen na nejnutnější činnost, čas tráví žák v určené učebně

Informace ke stravování:

 • škola bude pro žáky zajišťovat obědy. Nabízen bude vždy jeden druh jídla. Stravování bude zajištěno v přesně stanovenou dobu pro každou skupinu. První skupina bude na oběd přicházet v 10:30 hodin, poslední skupina ve 13:00 hodin.
 • žáci budou mít připraveny tácy s příborem a sklenici s nápojem. Při stravování odkládají žáci roušku do svého sáčku, dodržují zásady zvýšené hygieny. Po celou dobu pobytu ve školní jídelně dodržují předepsané rozestupy.
 • obědy je nutné si přihlásit do 20.5.2020, nebude prováděno hromadné přihlašování!
 • pokud jsou žákovi placeny obědy hotově, musí hotovost uhradit samotný žák. Rodičům není umožněn vstup do školy.

Jak se budou odpoledne vyzvedávat děti?

 • v současné situaci je ideální, aby žáci odcházeli sami domů po 12. hodině, tj. po skončení vzdělávání
 • při odchodu s doprovodem je nutné si vyžádat jmenovitě dítě po zazvonění na družinu pod zvonky číslo 5 až 7 u hlavního vchodu. Vychovatelka uvědomí pedagoga příslušné skupiny a dítě odchází samo k hlavnímu vchodu.
 • nelze požadovat změnu ve způsobu odchodu (samostatně, s doprovodem) telefonicky!
 • pro případný kontakt s vychovatelkami slouží telefon 736 161 589

Jak mám postupovat, pokud mám o docházku do školy zájem?

 • vyplnit a podepsat Přihlášku k docházce do školy. Tato přihláška může být zaslána elektronicky, případně může být doručena osobně. Přihláška je v papírové podobě k dispozici i ve škole.
 • vyplnit a podepsat Čestné prohlášení. Opět je v papírové podobě k dispozici ve škole.
 • oba výše uvedené dokumenty doručit do školy do pondělí 18.5.2020. Doručení je možné elektronicky na mail srom@zssromotovo.cz nebo osobně do kanceláře školy.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články