Výsledky Mapy školy

03. 07. 2014     sekce: Výroční zprávy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Dotazníkového šetření Mapa školy se v roce 2014 zúčastnilo 39 000 respondentů ze 120 základních škol. Návratnost dotazníků na naší škole byla silně nadprůměrná, v žádné kategorii neklesla pod 86 %. Za to všem našim respondentům děkujeme.

Zpráva je tematicky rozdělena do několika částí. U jednotlivých částí jsou uvedena pozitiva, případně ty části, ve kterých se vyskytly větší názorové rozpory v hodnocení jednotlivých skupin respondentů nebo v porovnání s jinými ZŠ.

Cíle školy

Rodiče si myslí, že se škole nejvíce daří učit žáky slušně se chovat. Co se týče názoru rodičů na naplňování cílů výuky, jsou obecně spíše přesvědčeni o tom, že se škole všechny cíle naplňovat daří, v některých ohledech dokonce nadprůměrně ve srovnání s názory rodičů na jiných školách.

Učitelé jsou u všech uváděných cílů přesvědčeni, že se jim je daří naplňovat také větší měrou ve srovnání s ostatními zúčastněnými školami, nejvíce se jim daří připravit žáky na přijímací zkoušky.

Výběr školy

Rodiče vesměs uvádějí, že prioritou pro volbu školy byla její pověst a vlastní zkušenost se školou, také dojem z osobní návštěvy. Zaměření školy uvedlo jako rozhodující skutečnost také více rodičů než průměrně na jiných školách.

Spokojenost se školou

Na otázku, zda by rodiče doporučili naši školu svým přátelům, odpovídají tito ve srovnání s průměrem na ostatních školách častěji, že ano. Nadprůměrně jsou spokojeni rodiče žáků všech ročníků. Podle rodičů by se škola měla více zaměřit na výuku jazyků a na rozšíření výuky informačních a komunikačních technologií.

Učitelé jsou rádi, že učí na naší škole. Atmosféru a celkové klima naší školy hodnotí učitelé většinou kladně.

Žáci 1. stupně hodnotí převážně školu stupněm 1 z 5 možných. 94 % žáků 1. stupně se na někoho nebo na něco ve škole těší, jejich počet je vyšší ve srovnání s ostatními školami.

Na 2. stupni jsou výsledky spokojenosti se školou s výjimkou 6. ročníku nadprůměrné. Nejvíce spokojeny jsou dívky v 7. ročníku. Žáci se většinou na naší škole cítí dobře a spíše dobře, ve srovnání s jinými školami lépe.

Provozní zaměstnanci jsou nadprůměrně spokojeni s pracovním prostředím, chováním žáků a finančním ohodnocením. Podstatně menší spokojenost vyjadřují v oblasti vztahů na pracovišti a organizaci práce.

Kvalita a forma výuky

Rodiče hodnotí celkově kvalitu výuky nadprůměrně, někteří ji neumí posoudit.

Učitelé jsou spíše spokojeni s kvalitou výuky, nadprůměrně ve srovnání s učiteli na jiných zúčastněných školách. Nejvíce se podle vyjádření 77 % z nich daří vytvářet přátelskou atmosféru a navazovat dobré vztahy se žáky, nadprůměrně si doplňují kvalifikaci, mění celkovou atmosféru ve škole k lepšímu a jejich vztahy mezi sebou navzájem jsou dobré.

Žáci 1. stupně si spíše nemohou vybrat práci či cvičení v hodině podle sebe nebo jen někdy. Pokud se jim při vyučování něco nepovede, mají možnost si to opravit, tuto možnost připouští za všech okolností více žáků ve srovnání s ostatními školami. Většinu žáků učení baví.

Žáci 2. stupně pracují v týmech nebo ve skupinkách minimálně, výjimečně hledají sami odpovědi na otázky na internetu, v knihách apod. Naši žáci se občas učí nazpaměť věci, kterým příliš nerozumí. Někteří učitelé se podle nich dostatečně nesnaží, aby učení bylo zajímavé a nenudilo je. Nicméně na naší škole je více učitelů, kteří se snaží, aby žáky učení bavilo. Někteří žáci nejsou stále příliš otevřeni možnosti říct většině učitelů svůj nesouhlas bez obav, že budou zesměšněni nebo učitele naštvou. Podle vyjádření žáků se méně učitelů a méně často ptá na jejich názory na výuku a na spokojenost s hodinou.

Hodnocení

Rodiče si podobně jako na jiných školách přeji zejména hodnocení známkami. Jsou až na výjimky přesvědčeni, že jejich dítě je spíše hodnoceno objektivně, někteří to neumí posoudit.

Žáci 2. stupně mohou ve srovnání s ostatními školami podle svého vyjádření méně často hodnotit vlastní výkony či výkony spolužáků v hodinách.

Vztahy

Žáci 2. stupně mají celkově pocit, že s nimi učitelé jednají fér, splní to, co slíbí. Myslí si to více žáků ve srovnání s průměrem ostatních zúčastněných škol, a to ve všech ročnících. Žáci 2. stupně jsou s výjimkou 6. a 7. ročníku nadprůměrně spokojeni se vztahy ve svých třídách mezi sebou navzájem.

Žáci 1. stupně uvádějí ve svých odpovědích, že jim učitelé pomohou a poradí téměř vždy nebo alespoň někdy, častěji než na jiných školách. Mohou se s prosbou o pomoc obrátit na většinu učitelů. Děti se k sobě chovají spíše hezky, nadměrná spokojenost je u žáků 2. ročníku, nespokojenost u žáků 4. ročníku.

Rodiče jsou spokojeni se vztahy žáků ve škole navzájem. Zatímco v 1. ročníku je spokojenost rodičů se vztahy mezi žáky nadprůměrná, v 6. ročníku jsou rodiče spokojeni méně. Spokojenost rodičů s řízením školy je o něco vyšší, než je tomu u ostatních zúčastněných škol.

Provozní zaměstnanci jsou nadprůměrně spokojeni se vztahy s pedagogickými pracovníky.

Bezpečné a zdravé prostředí školy

Určité procento rodičů uvádí, že jejich dítě zažívá ve škole nebo kvůli ní strach.

Většina žáků 2. stupně ví, u koho ve škole hledat pomoc, kdyby zachytili známky šikany. Žáci jsou si většinou jisti, že ve škole je důvěryhodná osoba, na kterou se mohou obrátit v případě problému. Jsou o tom přesvědčeni žáci všech ročníků, jejich počet převyšuje průměr na ostatních školách.

Spolupráce

Rodiče si myslí, že spíše nemají možnost ovlivňovat chod školy a její budoucnost. Pětina rodičů nedokáže míru možností ovlivňovat chod školy posoudit. Považují míru spolupráce se školou za vyhovující. Cítí se být dostatečně informováni o dění ve škole. Termíny i způsoby komunikace se školou jim také vyhovují.

Více než polovina učitelů má pocit, že stávající úroveň spolupráce rodiny a školy je dostačující. Většina rodičů se podle nich zajímá o práci a chování svých dětí ve škole.

Žáci 2. stupně mají pocit, že pokud by chtěli něco změnit a podali návrh na změnu, mohlo by se jim podařit změny dosáhnout častěji než žákům jiných škol.

Materiální zázemí

Rodiče i učitelé jsou s materiálním zázemím školy spokojeni více, než je tomu na jiných školách, rodiče jsou spokojeni se vzhledem a výzdobou tříd.

Žákům 2. stupně se prostředí ve škole líbí, jejich spokojenost je mírně nadprůměrná.

Učitelé a žáci obou stupňů jsou s jídlem ve školní jídelně spokojeni či spíše spokojeni.

Školní NEJ

Rodiče si nejvíce a nadprůměrně váží přístupu učitelů k žákům, přístupu učitelů k nim samým, kvality výuky a také kvalitního vybavení. 52 % rodičů nemá žádné výhrady.

Učitelé si cení mnohem více než jejich kolegové na ostatních školách především své snahy o zlepšení, kvalitního vybavení a kvality výuky. Také přátelských vztahů mezi žáky a učiteli a mimoškolních akcí. Ve všech těchto případech, někdy významně, jejich kladné hodnocení převyšuje průměr na ostatních školách.

Žáci 2. stupně jsou nadprůměrně rádi se svými kamarády a spolužáky. Nadprůměrně si také váží výuky na PC a školní jídelny. Důležité jsou pro ně akce, které škola pořádá, kvalitní vybavení, vybavení ke sportování. Více než žáci jiných škol si stěžují především na špatnou kázeň některých spolužáků a drzost vůči učitelům, špatné vztahy mezi některými žáky.

Souhrnné hodnocení

  • Atmosféru školy hodnotí učitelé mírně podprůměrně, žáci obou stupňů a rodiče pak nadprůměrně.
  • Vnitřní vztahy jsou všemi kategoriemi respondentů hodnoceny nadprůměrně.
  • Vnější vztahy hodnotili žáci 1. stupně nadprůměrně, podobně jako rodiče a učitelé.
  • Materiální podmínky žáci 2. stupně, učitelé a rodiče hodnotili nadprůměrně.
  • Kvalita výuky zaměřeno na znalosti – tato oblast byla hodnocena žáky 2. stupně nadprůměrně, rodiči a učiteli také.
  • Kvalita výuky zaměřeno na kompetence – hodnocení všech kategorií respondentů je opět nadprůměrné.
  • Chování a výchova byly hodnoceny všemi kategoriemi respondentů nadprůměrně.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaše odpovědi, za pozitivní hodnocení a za inspiraci, v čem může být naše práce ještě lepší.