Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Krausová
Kabinet:   II. patro, č.102
                   nová budova
Kontakt:   581 659 158, mobil 774 470 725
       mail: krausova(zavinac)zssromotovo.cz
Konzultační hodiny:

        Úterý 8:00 - 9:00

        Středa  14:30 - 15:30, jindy po domluvě

Dotazy a podněty můžete psát na krausova(zavinac)zssromotovo.cz

Do pracovní náplně výchovného poradce patří tyto činnosti:

 • Vede přehled integrovaných žáků, podílí se na zpracování potřebné dokumentace.
 • Koordinuje poskytování poradenských služeb, informuje o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů.
 • Spolupracuje s pedagogickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, se středisky výchovné péče.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole.
 • Společně s metodikem prevence sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita,…) a navrhuje nápravná opatření.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR.
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli.
 • Eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce.
 • Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.
 • Účastní se jednání výchovné komise. Výchovná komise je poradní orgán ředitele školy. Na jednání výchovné komise se zvou rodiče problémových žáků, u kterých přes udělená výchovná opatření nedošlo ke zlepšení, a problémoví rodiče. Výchovná komise je obvykle posledním pokusem školy řešit potíže s žáky nebo rodiči, než se obrátí na další orgány (sociální odbor, policii,…). Z jednání výchovné komise se pořizuje zápis, který rodiče podepisují. Slouží jako doklad o jednání s rodiči. Obrátí-li se škola o pomoc na sociální odbor, je zpravidla požadován doklad, jakým způsobem byli rodiče informováni ze strany školy.
 • Podílí se na zajišťování témat Rodičovské university. Jsou to přednášky a besedy pro rodiče dětí, které navštěvují základní školu (a nejen ZŠ a MŠ Šromotovo) a není jim lhostejné, jak jejich děti prospívají, jak tráví svůj volný čas, jakým způsobem na děti co nejefektivněji na děti působit, aby se předešlo jejich negativnímu chování.

O jednotlivých přednáškách jsou rodiče předem informováni – pozvánkou, v regionálním tisku, na internetových stránkách školy.

V minulých letech byla realizovaná tato témata:
        - Problematika drog u mládeže
        - Metoda one-brain
        - Bezpečnost dítěte, projevy šikany
        - Kriminalita dětí a mládeže
        - Dítě, škola, rodina
        - Volba školy, budoucího povolání
        - Kam na školu
        - Budeme mít prvňáčka
Jako lektoři jsou zváni odborníci z řad psychologů, právníků, policistů, pracovníci krizových center, pedagogických poraden a další.
Uvítali bychom náměty rodičů na další témata, aby vyjádřili svůj názor, o jakou problematiku by měli zájem v dalších ročnících Rodičovské university.